Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội

Phát triển kinh tế - xã hội

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 02 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 3 NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN PHÙ MỸ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

  Số:      /BC-UBND                                  Phù Mỹ, ngày  28  tháng 02  năm 2012

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế, xã hội tháng 02

nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2012

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02

         I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản  

Về trồng trọt:Lúa vụ Đông Xuân 2011 - 2012 đã cơ bản gieo sạ xong, với diện tích khoảng 6.570 ha/6.600 ha. Lúa trà sớm trên chân cao sạ cưỡng đang giai đoạn chín, đã thu hoạch được 225 ha, tập trung nhiều ở 2 xã Mỹ Thọ, Mỹ An (diện tích lúa Đông Xuân đã thu hoạch, nông dân tranh thủ gieo sạ lúa vụ Hè Thu, diện tích đã sạ 100 ha); lúa đại trà đang giai đoạn trỗ, các trà lúa đều sinh trưởng phát triển tốt. Diện tích các cây trồng cạn đã gieo trồng như sau: cây ngô 260 ha/350 ha; đậu phụng 2.080 ha/2.250 ha; rau dưa các loại 1.200 ha/1.300 ha; cây mỳ 1.500 ha/2.100 ha; đậu các loại 165 ha/240 ha.

Tình hình sâu bệnh: Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên giống lúa IR13/2 ở xã Mỹ Hiệp, với diện tích bị bệnh là 14 ha, tỷ lệ bệnh 2 - 3%, cấp bệnh từ cấp 1 - 3. Rầy nâu đang tuổi 1 - 3, trứng còn rất nhiều; mật độ rầy phổ biến 2.000 - 3.000 con/m2, cục bộ 3.000 - 5.000 con/m2, diện tích bị nhiễm rầy là 30 ha, tập trung nhiều ở các xã Mỹ Lộc, Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Chánh Tây, TT Phù Mỹ. Kịp thời hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng trừ.

Về chăn nuôi: Tổng số bê lai sinh ra trong tháng là 1.212 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 2.284 con, tăng 389 con so cùng kỳ. Kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức phun 648 lít thuốc sát trùng tại các nơi có gia súc, gia cầm. Người chăn nuôi tự mua vaccine tiêm phòng cho đàn heo được 12.600 liều, lũy kế từ đầu năm đến nay là 27.100 liều. Tiêm phòng gia cầm được 91.500 liều vaccine các loại, lũy kế từ đầu năm đến nay là 280.200 liều. Kiểm tra và cấp giấy xuất ra ngoài huyện 479 con trâu, 211 con heo thịt, 5.832 con heo con, 12.270 con gà, 10.170 kg thịt, 19.000 quả trứng cút, và 433.000 quả trứng vịt. Kiểm soát giết mổ được 112 con bò, 1.016 con heo thịt và 3.321 con heo sữa.

Về thủy sản:Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 4.500 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay là 8.500 tấn, tăng 50 tấn so với cùng kỳ. Tôm nuôi vụ 1/2012 đã thả nuôi được 40,3 ha, trong đó: Trên cát là 32,9 ha và thấp triều 7,4 ha. Trong tháng, đã thẩm định 01 hồ sơ của ngư dân đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng. Lũy kế thẩm định là 35 hồ sơ với tổng kinh phí hỗ trợ 1,575 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ 05 máy HF với tổng kinh phí 140 triệu đồng.

Về lâm nghiệp:Hướng dẫn các hộ trồng rừng tiến hành chăm sóc lần 1/2012 rừng trồng các năm 2010 và 2011 với diện tích đã chăm sóc toàn huyện khoảng 1.250 ha/1.800 ha kế hoạch. Hoàn thành công tác nghiệm thu rừng trồng đợt 1 của các xã tham gia dự án WB3 năm 2011, tỷ lệ cây sống 95%. Xây dựng kế hoạch PCCCR năm 2012, kiện toàn Ban chỉ đạo Bảo vệ rừng, PCCCR. Tuần tra và phát hiện 2 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tịch thu 0,309 m3gỗ xẻ nhóm I (gỗ Hương), thu nộp ngân sách 6,5 triệu đồng.

Về quản lý thủy lợi, hợp tác xã: Lượng mưa trong tháng 16 mm, lũy kế từ đầu năm đến nay là 57 mm. Tổng lượng nước hiện nay của các hồ chứa trên địa bàn so với dung tích thiết kế là 37,79 triệu m3/42,14 triệu m3nhiều hơn lượng nước cùng kỳ là 1,0 triệu m3. Kiểm tra các hồ chứa nước, hướng dẫn các địa phương về công tác kiểm tra, quản lý theo dõi công trình, tưới tiết kiệm và hợp lý. Chuẩn bị nội dung tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2011, xây dựng phương án PCLB và TKCN năm 2012. Kiểm tra và hướng dẫn các HTX NN duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 để tổ chức Đại hội xã viên và chủ trương hợp nhất HTX NN 2, 3 Mỹ Hiệp thành 1 HTX NN. Tổng hợp số liệu cấp bù thủy lợi phí của các đơn vị quản lý thủy nông trong năm 2012, với tổng diện tích 12.344,74 ha, với tổng kinh phí 9,247 tỷ đồng.

Về xây dựng nông thôn mới, tái định cư: Kiểm tra và hướng dẫn các xã hoàn thành báo cáo rà soát hiện trạng theo 19 tiêu chí nông thôn mới; tổ chức thẩm định kết quả rà soát hiện trạng 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các xã Mỹ Hòa, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Tài, Mỹ Phong, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Cát. Chỉ đạo UBND xã Mỹ Thọ, Mỹ Đức xét và tổ chức bốc thăm cho các hộ dân vùng thiên tai đến định cư tại vùng dự án; phối hợp cùng Chi cục phát triển nông thôn Bình Định rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020.

          2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại, dịch vụ

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 25,546 tỷ đồng (tính theo giá cố định 1994), tăng 31,61% so với cùng kỳ, lũy kế từ đầu năm đến nay là 45,572 tỷ đồng tăng 16,53% so với cùng kỳ. Trong đó: Cá thể ước đạt 12,316 tỷ đồng, chiếm 48,21% GTSX trên địa bàn tăng 21,28% so với cùng kỳ, lũy kế từ đầu năm đến nay là 23,082 tỷ đồng tăng 23,64% so với cùng kỳ. Tập thể và hỗn hợp ước đạt 13,23 tỷ đồng, chiếm 51,79% GTSX trên địa bàn, tăng 41,3% so với cùng kỳ, lũy kế từ đầu năm đến nay là 22,49 tỷ đồng tăng 10,05% so với cùng kỳ năm 2011.

- Tổng giá trị đầu tư XDCB trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 24,1 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay là 38,5 tỷ đồng tăng 28,22% so với cùng kỳ. Trong đó: Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp khoảng 11,3 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 18,8 tỷ đồng. Công trình giao thông khoảng 5,8 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 9,2 tỷ đồng. Công trình Hạ tầng kỹ thuật khoảng 2,3 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 3,4 tỷ đồng. Các công trình thuỷ lợi 4,7 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 7,1 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ bổ sung quy hoạch hệ thống Chợ, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định. Tiếp tục kiểm tra cấp phép kinh doanh mặt hàng Rượu và thuốc lá theo Thông tư hướng dẫn số 14/2008 và Thông tư 10/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương. Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2012.

3. Quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường

Cấp 184 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 175 hộ gia đình, cá nhân, diện tích 63.704,8m2. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 71 trường hợp và xóa thế chấp 61 trường hợp. Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 26 trường hợp. Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Phù Mỹ 5 lô, diện tích 512,5m2. Phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Tuyến kênh N1 thị trấn Phù Mỹ đoạn từ ngõ Huệ đi Tân An; mở rộng lưới điện RD tại xã Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tây, Mỹ An, Mỹ Thọ. Tổng hợp báo cáo cấp trên về hoạt động đăng ký và kiểm tra việc thực hiện bản cam kết bảo vệ môi trường theo Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phê duyệt bản cam kết bảo vệ môi trường của 2 dự án (Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi tại thôn Trung Gia Vấn, xã Mỹ Hòa và Dự án xây dựng Trạm dừng chân nghĩ xe khách của DNTN Chín Nghĩa, xã Mỹ Phong). Thực hiện công tác kê khai, đăng ký, xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án VLAP tính đến ngày 20/01/2011 gói thầu số 4 thực hiện 7/7 xã, thị trấn đã xét duyệt là 67.296/67.296 đơn kê khai, đạt 100%; kiểm tra, phê duyệt 50.210 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã cấp đến cho hộ gia đình 17.455 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Tài chính, ngân sách

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trong tháng là 22,2tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 67,236 tỷ đồng, trong đó các khoản thu cân đối theo kế hoạch là 17,098 tỷ đồng, đạt 15,1 % chỉ tiêu huyện giao và đạt 17,7% so với kế hoạch tỉnh giao. Một số nguồn thu chủ yếu như: Thuế ngoài quốc doanh 2,802 tỷ đồng, đạt 9,66% dự toán năm, thu tiền sử dụng đất 4,285 tỷ đồng đạt 38,96% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 17,14% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.

- Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện trong tháng là     tỷ, lũy kế từ đầu năm 41,5 tỷ đồng đạt 17,8% dự toán huyện giao, trong đó chi cho đầu tư phát triển 20,66 tỷ đồng đạt 71,32% kế hoạch. Trong tháng, đã tổ chức đấu giá đất ở dân cư với số tiền đấu giá trúng là 4,285 tỷ đồng; kiểm tra, lập thủ tục cấp được 20 giấy phép hộ kinh doanh cá thể, lũy kế từ đầu năm là 50 giấy.    

II. VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI

- Hướng dẫn các trường tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Thanh tra đột xuất nề nếp dạy- học và lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trường trực thuộc đã hết nhiệm kỳ. Tổ chức cho học sinh thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện,  kết quả: Bậc Tiểu học đạt 89 giải/172 học sinh dự thi, bậc THCS đạt 155 giải/308 học sinh dự thi; thi Viết chữ đẹp và Triển lãm vở sạch, chữ đẹp bậc tiểu học. Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và khảo sát lần 3 chọn đội tuyển chính thức dự thi cấp tỉnh. Tham gia dự thi vòng loại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tiếp nhận, bố trí và hướng dẫn 45 giáo sinh thực tập sư phạm tại các trường.

- Các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh tiếp tục được chú trọng nâng cao, đã xây dựng được 35 chương trình thời sự với 203 tin và 50 bàiở các loại như: Tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 47 năm Ngày chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, các hoạt động diễn ra trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân mới, văn hóa văn nghệ, TDTT, các hoạt động tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột bảo vệ vụ lúa Đông Xuân 2011 - 2012; về an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; gương người tốt, việc tốt. Triển khai Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình kèm các biểu mẫu tổng hợp. Hướng dẫn sơ kết công tác thực hiện phòng trào “TDĐKXDĐSVH”  và chuẩn bị đăng ký mới, đăng ký bảo lưu năm 2012.

- Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh nhân dân chuyển biến tích cực; công tác y tế dự phòng và phòng chống dịch luôn được quan tâm, dịch bệnh nguy hiểm như H5N1, H1N1 không xảy ra; từ 20/01-19/02  phát hiện 17 ca bệnh tay - chân - miệng rải rác các xã, không có bệnh nhân tử vong. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp làm tốt; vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo. Chuẩn Quốc gia về y tế xã được duy trì 19/19 xã, thị trấn; hành nghề y dược tư nhân được quản lý tốt, đã giám định mới 2 cơ sở đăng ký mới hành nghề dược tư nhân: 1 cơ sở Mỹ Thọ, 1 cơ sở thị trấn Phù Mỹ.

Lao động, Thương binh và Xã hội:Tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân của 9 Mẹ trên địa bàn huyện. Phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng người có công năm 2012 cho các xã, thị trấn với 1.700 chỉ tiêu điều dưỡng tại gia đình và 230 chỉ tiêu điều dưỡng tập trung (trong đó có 45 chỉ tiêu đi điều dưỡng ngoài tỉnh); đồng thời hỗ trợ 09 hồ sơ mai táng phí cho đối tượng chính sách người có công. Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 6.885 đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền 6,38 tỷ đồng. Lập danh sách đề nghị cấp 227 thẻ BHYT, trong đó có 122 thẻ BHYT cựu chiến binh, 105 thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức kiểm tra công tác cấp phát gạo cứu trợ lũ lụt, đỏ lửa tết Nguyên đán Nhâm Thìn tại các xã, thị trấn, đồng thời tiếp tục phân bổ và tiếp nhận 100 tấn gạo cứu trợ giáp hạt năm 2012. Tổ chức gia hạn, in mới và cấp lại giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tiếp tục lập thủ tục thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015 của các xã, thị trấn.

         

                   III. VỀ NỘI CHÍNH, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 

Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Thắng, Mỹ Lợi, Mỹ An; đôn đốc Ban Đại diện Phật giáo huyện tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện, nhiệm kỳ 2012-2017 vào cuối tháng 2 năm 2012. Hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng ở các đơn vị, địa phương; kiểm tra thủ tục hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

- Công tác tiếp dân, gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Trong tháng đã tiếp nhận 06 đơn của 06 vụ; trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, thị trấn 02 vụ; thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện 04 vụ, giao cho các cơ quan kiểm tra, xác minh giải quyết theo luật định; đã giải quyết 05 vụ khiếu nại có liên quan đến đất đai.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân, bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. Chỉ đạo Ban CHQS 19 xã, thị trấn kết nạp dân quân mới bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định và củng cố, kiện toàn đội ngũ dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  Xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 3 và Lễ ra quân huấn luyện vào đầu tháng 3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với các địa phương khảo sát, quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trang theo quy định.

- Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định; phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ, so với tháng trước giảm 3 vụ. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 4 vụ, 5 người chết, so với tháng trước tăng 1 vụ, tăng 2 người chết; tai nạn giao thông ít nghiêm trọng xảy ra 20 vụ, bị thương 27 người, so với tháng trước giảm 2 vụ, giảm 7 người bị thương.

 

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03

          Trong tháng 03/2012, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và các địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

          I. VỀ KINH TẾ

          1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

Tiếp tục kiểm tra và hướng dẫn nông dân phòng trừ rầy nâu và bệnh đạo ôn hại lúa; rà soát lại diện tích, đánh giá năng suất các loại cây trồng, tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2011 - 2012 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2012.Theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai tiêm phòng vaccine LMLM gia súc đợt I/2012. Hướng dẫn các hộ trồng rừng đẩy nhanh tiến độ chăm sóc rừng trồng đợt 1/2012 triển khai thực hiện và tổ chức họp thôn lần 1 ở các xã thực hiện Dự án WB3 năm 2012. Hướng dẫn ngư dân thả tôm vụ 1/2012, tiếp tục tuyên truyền cho ngư dân đủ điều kiện tham gia đánh bắt ở vùng biển xa để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra các hồ chứa nước, đồng thời hướng dẫn các địa phương về công tác kiểm tra, quản lý theo dõi công trình, tưới tiết kiệm, hợp lý và xây dựng kế hoạch tưới vụ Hè Thu năm 2012. Chỉ đạo Ban quản trị các HTXNN tổ chức duyệt quyết toán tài chính năm 2011; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tổ chức đại hội xã viên đảm bảo đúng Luật Hợp tác xã qui định và thẩm tra quyết toán kinh phí cấp bù năm 2011 cho các đơn vị quản lý thủy nông. Sơ kết công tác hợp nhất các HTX thành 1 HTX NN trên địa bàn, tiếp tục thực hiện việc hợp nhất HTX NN 2, 3 Mỹ Hiệp và hợp nhất HTX NN 1, 2 Mỹ Quang thành 1 HTX NN. Thông qua quy hoạch nông thôn mới của các xã: Mỹ Trinh, Mỹ Thành, Mỹ Lộc. Chỉ đạo UBND xã Mỹ Thọ, Mỹ Đức xét và tổ chức bốc thăm cho các hộ dân vùng thiên tai đến định cư tại vùng dự án, đối với các hộ dân đã bốc thăm trong năm 2011, nhưng chưa xây dựng nhà ở khẩn trương xây dựng để được hỗ trợ kinh phí.

2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại, dịch vụ

          Kiểm tra tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã, thị trấn và đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình đã ghi trong năm 2012; đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng các khu trung tâm xã, các điểm quy hoạch nông thôn mới và các đơn vị tư vấn báo cáo lần 2 các đồ án quy hoạch xã nông thôn mới giai đoạn 1, chọn thầu tư vấn quy hoạch các xã còn lại. Phối hợp giải quyết các tồn tại sau khi kiểm tra quá trình đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã bãi ngang. Tập trung thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán các công trình xây dựng cơ bản đã ghi trong kế hoạch xây dựng 2012. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường ĐT639, đường tránh xã Mỹ Chánh; tuyến đường ĐT - Thôn Xuân Bình đến thôn Vĩnh Lợi 1,2,3. Kiểm tra khối lượng duy tu thường xuyên tuyến đường ĐT632 do Hạt QLGTCC huyện thực hiện. Tham gia Hội đồng GPMB thi công các tuyến đường trên địa bàn huyện như: đường Xuân Bình - Vĩnh Lợi, đường tránh Mỹ Chánh, Tuyến đường Mỹ An - Mỹ Thành. Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập QH phát triển KT-XH huyện giai đoạn 2011 -2020 và định hướng những năm tiếp theo. Chỉ đạo các địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công lưới điện nông thôn thuộc Dự án REII mở rộng tại các xã: Mỹ Chánh Tây, Mỹ Chánh, Mỹ Thọ và Mỹ An. Triển khai thực hiện nhiệm vụ bổ sung quy hoạch hệ thống Chợ, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định. Tiếp tục kiểm tra cấp phép kinh doanh mặt hàng Rượu và thuốc lá theo Thông tư hướng dẫn số 14/2008 và thông tư 10/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2012 trình Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. Tiếp tục phối hợp cấp trên hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho 02 loại sản phẩm: Rượu Trung Thứ - Mỹ Chánh Tây và Hải sản khô xuất khẩu Mỹ An.

3. Quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường

Tổ chức thực hiện KHSDĐ khu dân cư năm 2011 đã được UBND tỉnh phê duyệt đồng thời tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất năm 2012. Đồng thời giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp theo Dự án VLAP. Tổng hợp, báo cáo về việc công nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức đang sử dụng đất vào mục đích công cộng theo Công văn số 118/UBND-KTN ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh. Phối hợp các ngành cấp trên, kiểm tra và xử lý các Công ty, Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

         4. Tài chính, ngân sách

Thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành và thực hiện dự toán ngân sách đã được phê duyệt, phấn đấu đảm bảo vượt tiến độ các chỉ tiêu thu ngân sách. Đặc biệt cần tập trung thu thuế NQD và tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Chi ngân sách kịp thời theo dự toán được duyệt và khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tiếp tục thực hiện các khâu trong quản lý đầu tư xây dựng; đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định các khâu quá trình đấu thầu, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Tiếp tục thực hiện cơ chế thông thoáng, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho hộđến đăng ký kinh doanh.  

II. VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 tại các trường trực thuộc. Thanh tra toàn diện mỗi bậc học từ 1 - 2 trường. Tổ chức các chuyên đề giáo dục mầm non và triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.Giao lưu các đội học sinh giỏi Toán bậc tiểu học và thi giải Toán trên Internet cho học sinh tiểu học và THCS. Đưa đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và học sinh THCS dự thi chung kết bóng chuyền cấp tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”giai đoạn 2010 - 2020; kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2012); 23 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2012); tuyên truyền Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; xây dựng chuyên mục An toàn giao thông. Chuẩn bị xây dựng chương trình phát thanh chuyên đề của Đài huyện để phát trên sóng Đài tỉnh vào ngày 1/4/2012. Tiếp tục duy trì xây dựng chương trình thời sự của Đài Truyền thanh xã, thị trấn phát trên sóng Đài huyện.

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường giám sát, phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh dịch nguy hiểm khác; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và phòng chống các bệnh xã hội; triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chú ý kiểm tra nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai sản xuất và lưu hành tại địaphương; chú trọng chăm sóc sức khỏebà mẹ, trẻ em, KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng; duy trì và nâng cao chất lượng Chuẩn Quốc gia về y tế xã; tăng cường quản lý trên các lĩnh vực hành nghề Y-Dược tư nhân.

 

- Triển khai thực hiện Tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; phân bổ kinh phí giải quyết việc làm năm 2012. Thông báo cho người lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm định kỳ. Thành lập tổ công tác phúc tra nhà ở hộ chính sách năm 2012 và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2020. Tổ chức kiểm tra công tác cấp phát gạo cứu trợ giáp hạt đầu năm 2012 tại các xã, thị trấn.

III. VỀ NỘI CHÍNH, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

- Củng cố nhân sự UBND các xã, thị trấn và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách. Tiếp tục đi kiểm tra tình hình của các cơ sở tôn giáo có đơn xin tái sinh hoạt như: nhà thờ Nhà Đá, chùa Giác Chánh, tình hình xin mở rộng khuôn viên của chùa Thiên Phước để phúc đáp cho tỉnh. Dự thảo ban hành quy định hình thức tặng các danh hiệu thi đua và tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho các đơn vị, địa phương trong huyện. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban thuộc huyện theo hướng dẫn của liên Sở, kiến nghị xử lý những nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp. Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, thị trấn. Triển khai Kế hoạch kiểm tra 19 xã, thị trấn và các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu của huyện. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

- Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ, theo dõi, đôn đốc các địa phương và ngành chức năng tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm tra, xác minh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng và phát sinh; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, xử lý những hành vi tiêu cực tham nhũng thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra công tác tổ chức tiếp dân tại các xã, thị trấn. Triển khai thanh tra việc thu, chi các khoản đóng góp của UBND thị trấn Bình Dương. Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách xã Mỹ Trinh.

- Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhất là các xã ven biển, không để bị động bất ngờ, đồng thời nắm chắc, chuẩn bị nhân lực, phương tiện tàu thuyền sẵn sàng huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo kế hoạch cấp trên. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện vào 01/3/2012, bảo đảm trang nghiêm, đúng nghi lễ; huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất bảo đảm về nội dung, thời gian quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với các địa phương khảo sát, quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trang theo quy định.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông./.           

                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;                                                 

- TT. Huyện ủy;        b/c

- TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT,bc.2.12.

Lời chào mừng
Bản đồ huyện Phù Mỹ
THÔNG BÁO
PHÙ MỸ QUA ẢNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,164
  • Tháng hiện tại1,164
  • Tổng lượt truy cập3,721,209
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây